Verkoop/ leveringsvoorwaarden

5. Leveringsvoorwaarden

Condities HBN (handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland) welke bij (ver)koper bekend dienen te zijn. Uitzondering op de HBN, maar wel door ons gehanteerde voorwaarden, zijn de hieronder omschreven condities:
 
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten.
Afwijkende voorwaarden van onze opdrachtgevers zullen alleen worden geaccepteerd, na schriftelijke bevestiging van onze kant.
 
Koper gaat ermee akkoord dat er geen planten van de Phlox Sweet Summer soorten of andere soorten waar ™ of ® bij staat vermeld verkocht worden in een andere vorm en aantallen dan gekocht van Ditoplant export, uitzondering hierop zijn de door koper gekochte planten die gebruikt worden om op een pot/container verder te kweken. Koper die de Phlox Sweet Summer soorten gaat kweken voor de snijbloemproductie gaat ermee akkoord dat de bij Ditoplant export gekochte planten in dezelfde aantallen alleen gebruikt worden voor het snijden van bloemen en dat de koper deze soorten niet verkoopt in een andere vorm dan als snijbloem. Koper gaat ermee akkoord dat er geen planten van de Phlox Sweet Summer soorten of soorten waar ™ of ® bij staat vermeld vermeerderd en/of verkocht worden door koper zonder een officieel licentie-overeenkomst, getekend door Ditoplant export of een andere geautoriseerde partij. Bij schending van deze voorwaarde verbeurt koper een direct opeisbare schade aan Ditoplant export van € 50.000,00 per verkochte plant of plantdeel. Tevens heeft Ditoplant export het recht om directe of indirecte schade te claimen met betrekking tot de Phlox Sweet Summer soorten en andere soorten waar ™ of ® bij staat vermeld. Koper gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden ook worden opgenomen in zijn voorwaarden.
Alle geleverde planten en ander materiaal blijven eigendom van de verkoper, totdat de koper alle rekeningen (inclusief alle verschuldigde rente, kosten en boetes) voldaan heeft. De koper draagt het risico van de planten zodra deze het bedrijf van de verkoper verlaten hebben.
 
Levertijden worden in overleg, maar altijd bij benadering vastgesteld. Overschrijding van levertijd zal de afnemer nimmer het recht geven tot ontbinding van de koopovereenkomst, noch op schadevergoeding.
 
Goederen dienen direct bij aankomst gecontroleerd te worden.
Transportschade direct op vrachtbrief noteren, anders géén verhaal mogelijk.
 
Reclames binnen 8 dagen na ontvangst der goederen, per aangetekende post. De datum van het poststempel is hierbij bepalend. Bij elke reclame dient een duidelijke omschrijving van de klacht te worden gegeven.
 
Een schadeloosstelling kan nooit hoger zijn dan de op de factuur vermelde bedragen.
 
Daar er alles aan gedaan wordt om de planten op tijd en in goede conditie te kunnen leveren, kunnen er echter onvoorziene omstandigheden voorkomen, zoals verlate oogst of misoogst. Deze omstandigheden ontheffen ons van de verplichting tot levering, ook indien de order reeds is bevestigd.
 
Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Prijzen vermeld in de catalogus zijn exclusief verpakkingsmateriaal (vml -, vmh kisten en pallets). Met deze prijslijst vervallen alle vorige prijzen.
 
De planten worden geleverd in standaardfust, nl. vml/vmh/leliekisten en op pallets. Alle emballage wordt gefactureerd tegen kostprijs.
Alle emballage wordt retour genomen, mits duidelijk voorzien van label met uw firmanaam, leeg en onbeschadigd, tegen de volgende bedragen onder aftrek van transportkosten en onder de kostprijs, volgens 'de vereniging van vaste plantenkwekers' per 1 september 1991 :
 
                                door u retour gebracht                door ons retour gehaald
v.m.l.                               euro. 0,11                       euro. 0,23
v.m.h.                              euro. 0,11                       euro. 0,23
leliekisten                     euro. 0,11                       euro. 0,23
pallets                            euro. 1,13                       euro. 2,27
 
Er worden niet meer kisten teruggenomen dan er gefactureerd zijn !Kisten worden niet later dan 1 jaar na leverdatum teruggenomen. Uitsluitend dezelfde kisten retour leveren als dat er bij u geleverd worden.
 
Betaling van de factuur dient binnen een maand na factuurdatum te geschieden.
Indien de betaling niet binnen een maand geschied, wordt er 1% rente per maand berekend over het totale factuurbedrag. Alle kosten die gemaakt worden om het factuurbedrag te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 
Op alle overeenkomsten en opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing. Op elk gerechterlijk meningsverschil is het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook voor opdrachtgevers die buiten Nederland gevestigd zijn.
Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden.
Nadruk van deze voorwaarden zijn zonder schriftelijke toestemming verboden.